• V literárno-dramatickom odbore  sa štúdium delí na prípravné a základné štúdium I. a II. stupňa.

      Na I. stupni základného štúdia sa vyučujú predmety dramatika, slovesnosť a prednes. Pozornosť venujeme aj pohybovej výchove. Vo vyšších ročníkoch sa žiaci venujú umeleckému prednesu poézie a prózy. Prostredníctvom tvorivých činností pôsobíme na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.

      Žiaci tohto odboru nadobúdajú také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí od komunikácie, vytvárania dobrých medziľudských vzťahov a vzájomnej spolupráce. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu. Žiakom sa venuje pozornosť pri príprave na školy umeleckého smeru (konzervatória, VŠMU).

      Treba si uvedomiť, že dominantným cieľom LDO nie je vychovávať hercov, ale samostatne tvorivo mysliace bytosti, ktoré budú citlivo vnímať krásu a zložitosť života.