• HUDOBNÝ ODBOR

      Cieľom pedagógov z hudobného odboru je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti v hre na nástroj, ale aj prebúdzať a rozvíjať umelecké vlohy, tvorivé myslenie a zmysel pre krásno. Zároveň pripravuje žiakov na štúdium na konzervatóriách a na stredných školách s umeleckým zameraním, na štúdium na vysokých školách s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním. Rovnako rozvíja žiakov v umeleckej oblasti, aby boli vnímavými poslucháčmi, aj keď sa hudbe nebudú venovať profesionálne. Žiaci môžu študovať hru na tieto nástroje: klavír, keyboard, akordeón, spev, husle, gitara, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, tenor, tuba, bicie nástroje. Počas štúdia vystupujú na interných aj verejných koncertoch, spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci mesta a zúčastňujú sa rôznych súťaží. Úspešní žiaci mali možnosť zúčastniť sa aj vystúpení v zahraničí (Švajčiarsko, Grécko, Taliansko), či spoluúčinkovať na koncertoch s významnými slovenskými sólistami (P. Dvorský, M. Dvorský, M. Babjak). Počas štúdia môžu žiaci účinkovať v speváckom zbore, hudobnej skupine, detskom orchestri, dychovom orchestri a v rôznych iných komorných zoskupeniach.

      Štúdium je organizované pre žiakov základnej školy, avšak môžu ho navštevovať aj študenti stredných škôl a dospelí.

      Základnú osnovu štúdia v hudobnom odbore pre žiakov základných škôl tvorí prípravný ročník a 8 ročníkov na I. stupni (pre dychové nástroje sú to 4 ročníky). Ďalej je možné pokračovať v štúdiu na II. stupni.

      Štúdium pre dospelých trvá 4 roky.